26/10/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Oferta asistencial
---
 

O PROGRAMA EDUCATIVO-TERAPÉUTICO

Otraballo a desenvolver pola persoa drogodependente en Proxecto Home Galicia vai a ser, fundamentalmente un proceso de maduración e crecemento personal que lle posibilite a integración e a resocialización nas mellores condicions posibles.

Las estructuras coas que conta Proxecto Home Galicia para desenvolver este proceso de maduración persoal e que, dunha forma maíss o menos aproximada, se corresponden con cada un dos estadios ou momentos polos que debe pasar a persoa son os diferentes Modelos de Intervención Terapéutica.

Indice de Programas:

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL PARA PERSOAS ADICTAS A OPIÁCEOS (PROGRAMA BASE):

Este programa estrutúrase en tres fases: Acollida, Comunidade Terapéutica e Reinserción Social. Esta dirixido a determinados drogodependentes, homes e mulleres, que se caracterizan por estar fondamente desestruturados coma persoas, a consecuencia dun longo ou intenso uso abusivo de determinadas drogas.

A primeira fase, Acollida, e a última, Reinserción Social desenvólvense en réxime semirresidencial excepto nos casos que a súa situación persoal e/ou familiar precisen acollemento residencial. A fase de Comunidade Terapéutica desenvólvese en réxime residencial.

Modelo Teórico de Intevención do Programa Tradicional:

Programa Tradicional

 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA XOVES E ADOLESCENTES:

Este modelo de prevención e intervención, educativo e de planificación, está orientado a mozos e adolescentes entre 14 e 16 anos, consumidores esporádicos de drogas ou con vivencias de risco, co el fin de paliar esta problemática e disminuir as suas conductas inadaptadas, para acceder así a sua integración no seu medio social.

No último ano, rebaixouse a idade máxima de este programa de 18 a 16 anos, xa que cada vez con máis frecuencia, os mozos maiores de 16 años son consumidores habituales de drogas tales como cocaína, hachís ou alcohol co que realiza una intervención específica e máis intensa situando a este perfil de usuarios no Programa de Cocaína coma un grupo diferente dos adultos.

Modelo Teórico de Prevención de Intervención do Programa Educativo para Mozos e Adolescentes:

Programa Educativo para Jóvenes y Adolescentes

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL PARA PERSOAS ALCOHÓLICAS:

Este é un programa integral para o tratamento de persoas con dependencia alcohólica.

A segunda fase, Comunidade Terapéutica, desenvólvese en réxime residencial. A primeira, Avaliación e Diagnose e a terceira, Reinserción Social desenvólvense en réxime semirresidencial, excepto nos casos que a súa situación persoal e/ou familiar precisen acollemento residencial.

Programa de Alcoholismo

 

COMUNIDADE DE DÍA (COMUNIDADE TERAPÉUTICA URBANA):

Este programa é moi similar ao Programa Base. As maiores diferenzas radican en:

•  Estes centros atópanse en medios urbanos a diferenza da Comunidade Terapéutica Tradicional que, normalmente, emprázase nunha zona rural.

•  Desenvólvense as tres fases no mesmo centro, a diferenza do Programa Base no que a Comunidade Terapéutica é un centro independente.

•  Comprende e desenvolve a actividade terapéutica moi en contacto coa vida familiar e social das persoas que fan o programa, empregando ese mesmo contacto como canle e lugar concreto de traballo e consecución dos obxectivos terapéuticos.

En función da situación persoal ou familiar e das necesidades de cada usuario este programa pódese desenvolver en réxime residencial ou semirresidencial.

Comunidad Terapéutica Urbana

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL PARA PERSOAS ADICTAS A PSICOESTIMULANTES (COCAÍNA E OUTRAS DROGAS):

En liñas xerais o Programa de Cocaína, está dirixido a aquelas persoas consumidoras fundamentalmente de cocaína, que manteñen a súa estrutura familiar, social e laboral, ou é susceptible de recuperar estas redes sen demasiadas complicacións e cun nivel de adicción que poida permitir a ruptura co mundo das drogas dentro dunha nova perspectiva de acceso ó traballo e de responsabilización da súa vida desde o primeiro momento. Con isto queremos dicir que nalgúns casos, aínda que se trate dunha adicción á cocaína, o seu perfil non nos vai a permitir traballar desde este programa e se necesitará un paso previo polo programa base. O tratamento estrutúrase en tres fases: Fase I, Fase II e Fase III e desenvólvese en réxime semirresidencial.

Modelo Teórico de Intervención do Programa de Cocaína

Programa de Cocaína

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSOAS LUDÓPATAS:

Este programa está orientado a usuarios con problemas de adicción ao xogo (lotarías, máquinas, bingo, comecartos, ...), maiores de idade e que se viron afectados pola súa adicción na súa integración social, laboral e familiar.

O obxectivo principal deste programa é acadar que o usuario reprima á adicción ó xogo e reoriente o protagonismo activo no seu mundo social, laboral e familiar.

Desenvólvese en Ourense dende o ano 2000 en réxime ambulatorial, segundo os casos.

Programa de Ludopatías

 

COMUNIDADE TERAPÉUTICA INTRAPENITENCIARIA:

Este Programa pretende favorecer o proceso de rehabilitación persoal dos reclusos drogodependentes beneficiarios do programa para conseguir a derivación a un recurso asistencial extrapenitenciario e acadar, así, a súa inserción social, laboral e familiar.

A Comunidade Terapéutica Intrapenitenciaria é un vello sono de Proxecto Home Galicia, que no ano 2001 converteu en realidade. Estase a desenvolver, obviamente en réxime de internado, nun módulo independente do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense).

Este programa desenvólvese seguindo unha estrutura similar ao Programa Tradicional pero a estadía no mesmo esta condicionada pola situación xudicial e penitenciaria dos usuarios.

Modelo teórico de intervención:

Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria

 

Centro de Acollida Inmediata "O Meu Lar"

Este programa, hai que consideralo coma unha etapa inicial no tratamento en sentido amplio, necesario pero non suficiente para completar unha rehabilitación e reinserción social a longo prazo. E unha etapa terapeutica previa o seu ingreso nun centro de Acollida para que o usuario poida prescindir do consumo, tanto con métodos farmacolóxicos como non farmacolóxicos, facilitando así o usuario iniciar posteriormente un proceso de rehabilitación e reinserción social nun centro de Proxecto Home Galicia.

Este centro tamén dispon dunha Comunidade Terapéutica para o tratamento da dependencia alcohólica.

PROGRAMA "ACOUGO" DE PATOLOXÍA DUAL

OPrograma "ACOUGO" de Rehabilitación e Reinserción Psicosocial de Adictos con Patoloxía Dual ou Deterioro Cognitivo Severo é un modelo de intervención psicosocial que pretende garantir, ós beneficiarios afectados por esta problemática, mellorar a súa situación e normalizar na medida do posible a súa vida.

Por outra banda, o programa ofrece cobertura social das necesidades dos familiares destas persoas que levan anos soportando as dramáticas consecuencias de ter un familiar con problemas de toxicomanías, asociado a unha patoloxía psiquiátrica.

Os beneficiarios deste programa son toxicómanos que están recibindo tratamento en centros de Proxecto Home Galicia e que, como consecuencia desta adición e doutros problemas asociados, presentan un deterioro das súas capacidades cognitivas, dificultando a súa autonomía persoal.

 

 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020